Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název

 • Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha - východ

2. Důvod a způsob založení

 • dle ust. § 44 a zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zřizovatelem je obec Panenské Břežany

3. Organizační struktura

 • Organizační řád

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha – východ
Hlavní 63
250 70 Panenské Břežany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha – východ
Hlavní 63
250 70 Panenské Břežany

 • 4.3 Úřední hodiny

Úterý:  8:00 - 15:00

Čtvrtek: 8:00 -15:00

 • 4.4 Telefonní čísla

283 970 624

 • 4.5 Číslo faxu - nevedeme
 • 4.6 Adresa internetové stránky

www.zsmsbrezany.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

email: zsbrezany@seznam.cz

ID: 2bmmgyu

5. Číslo účtu:

   428638339/0800

6. IČO

70996059

7. DIČ 

CZ70996059

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program ZV

Školní vzdělávací program PV

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní jídelny

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace nebo datovou schránkou, případně se zaručeným elektronickým podpisem emailem na zsbrezany@seznam.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: osobně u ředitelky školy

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 • konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

13. Předpisy

 • 13.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 48/2005 sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 137/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Vydané právní předpisy

žádné nejsou vydány

14. Úhrady za poskytování informací

 • ​​14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - není vydáno

15. Licenční smlouvy

            15.1 Vzory licenčních smlouvy - nejsou

 • 15. 2 Výhradní licence - nejsou

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.