Škola v přírodě

Vážení rodiče, na tuto stránku budou přibývat informace o škole v přírodě, naleznete zde i soubory ke stažení. V době konání školy v přírodě zde každý den najdete krátkou informaci o průběhu dne a odkaz na fotografie.


4. DEN

Dnes jsme podnikli pěší, 9 km dlouhý výlet do Pece pod Sněžkou, kde jsme odeslali rodičům dopisy, zakoupili suvenýry a dárky. Při zpáteční cestě si děti pohrály na místním hřišti a dojedly oběd. Cestou lesem jsme si prohlédli vodopády Zeleného potoka a dokonce i objevili mrtvé mládě zmije obecné. Po návratu na chatu jsme se odměnili zmrzlinou a po odpočinku na děti čekaly ještě poslední hry a soutěže - Kimova hra na procvičení paměti a postřehu, hra Zavázané oči na vzájemnou spolupráci a důvěru a Šipkovaná, která děti dovedla ke Krakonošovu pokladu. Večer nás čeká vyhodnocení školy v přírodě - vyhlášení výsledků, předání diplomů a diskotéka. A zítra už zbývá jen zabalit, nasnídat se, uklidit a vyrazit k domovu.

Fotogalerie.


3. DEN

Třetí den se nesl v duchu ekologické výchovy. Navštívil nás pan inženýr Daniel Bílek, pracovník KRNAPU, který pro děti připravil velice zajímavý program o krkonošské flóře a fauně. Dopoledne jsme vyrazili do lesa, kde nám představil některé horské rostliny, nejznámějšího stromového škůdce - lýkožrouta smrkového a nejběžnější zpěvné ptáky např. pěnkavu obecnou, králíčka ohnivého nebo střízlíka obecného. Ty k nám přivábil pomocí zvukové nahrávky jejich zpěvu, takže jsme měli možnost si je prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Následovala ještě teamová hra zaměřená na postřeh a rychlost. Po výborném obědě (buchtičky se šodó) proběhla ještě přednáška s ukázkou skeletů rysa a vlka, kožešin krkonošských šelem, končetin spárkaté zvěře, rohů a parohů. V odpoledním programu si děti vyrobí Krakonoše z přírodnin, složí krkonošské puzzle a večer je čeká stezka odvahy.

Fotogalerie.


2. DEN

Noc byla klidná, strašidla nás nerušila, jen některá ranní ptáčata se už nemohla dočkat dalšího dne. Nový den jsme začali rozcvičkou, následoval úklid (bodovaný), vydatná snídaně s čerstvými domácími rohlíky. V dopoledních hodinách jsme procvičovali učivo, četli a psali dopisy a pohledy domů. V rámci poledního klidu jsme dětem předali první korespondenci od Vás rodičů. V odpoledním programu děti budou vyrábět vlastní teamová trika (pro Horalky a Tatranky) a následně luštit Morseovu abecedu. 

Fotogalerie.


1. den

Dorazili jsme v pořádku, ubytovali jsme se, proběhl oběd a svačina. Nyní se děti rozdělují do herních týmů a seznamují se s tematickou hrou inspirovanou Krkonošskými pohádkami a jejími pravidly. 

Fotogalerie.


Sláva, nazdar už jsme tu! 


Scénář navrhovaných činností

Pondělí:

 • Příjezd do Pece pod Sněžkou
 • Ubytování (rozdělení pokojů, vybalení věcí)
 • Oficiální zahájení ve společenské místnosti: zásady správného chování, vytvoření motivačních karet, finanční gramotnost, seznámení s režimem dne, rozdělení do družstev
 • Losování názvů družstev
 • Seznámení s harmonogramem ŠvP
 • Seznámení s okolím
 • Pohybové hry na louce
 • Vědomostní kvíz (postřehy z okolí)
 • Kresba pokojového erbu + název
 • Komunikační kruh (sebereflexe a hodnocení dne)
 • Četba Krkonošských pohádek

Úterý:

 • Rozcvička
 • Dopolední řízená činnost MŠ (poznávání přírodnin poslepu, PH na Krakonoše a Sojku, kresba krajiny)
 • Dopolední řízená činnost ZŠ (viz. Učební plán)
 • Odpolední řízená činnost MŠ+ZŠ: výroba týmových triček, hledání a následné rozklíčování Morseovy abecedy, vymýšlení protikladů
 • Vymýšlení slov ke každému písmenu (KRKONOŠE)
 • Komunikační kruh (sebereflexe a hodnocení dne)
 • Četba Krkonošských pohádek

Středa:

 • Rozcvička
 • Dopolední řízená činnost MŠ+ZŠ (oborná přednáška KRNAP)
 • Odpolední řízená činnost MŠ+ZŠ: pěší turistika po okolí s průvodcem z KRNAP doplněno hrou, kvízy, komentovanou přednáškou
 • Výroba Krakonoše z přírodnin
 • Pohybová hra Na Jelena
 • Krkonošské puzzle
 • Pohybová hra Zavázané oči
 • Komunikační kruh (sebereflexe a hodnocení dne)
 • Četba Krkonošských pohádek
 • Stezka odvahy

Čtvrtek:

 • Rozcvička
 • Dopolední řízená činnost MŠ (pracovní listy, omalovánky, míčové hry)
 • Dopolední řízená činnost ZŠ (viz. Učební plán)
 • Procházka do Pece pod Sněžkou - dárečky pro rodiče, poznávání okolí
 • Odpolední řízená činnost MŠ+ZŠ: Pohybová hra s pamětí (Krkonošské obrázky), hledání talismanu podle slepé mapy, šipkovaná (plnění úkolů k pokladu)
 • Vyhodnocování ŠvP (diplomy, vyhlášení výsledků, diskotéka, táborák s kytarou, opékání buřtů)
 • Komunikační kruh (sebereflexe a hodnocení dne)
 • Četba Krkonošských pohádek

Pátek:

 • Rozcvička
 • Balení
 • Úklid
 • Odjezd domů

DŮLEŽITÉ - PLATBY ZA ŠvP

Připomínám platby za školu v přírodě. Do konce minulého měsíce, tj. do dubna měla být uhrazena záloha 2.000,-Kč.

Do konce května je třeba uhradit doplatek 1.700,-Kč.

Kdo nezaplatil zálohu uhradí tento měsíc celou částku 3.700,-Kč.


Škola v přírodě školní rok 2021/2022


Škola v přírodě - Jelení Louky

Pec pod Sněžkou 77, 542 21

20. - 24. 6. 2022

Základní informace:

Příchod k ZŠ a MŠ Panenské Břežany od 7:30 - předávání lékařské dokumentace zdravotníkovi, bezinfekčnost, seznam léků apod., organizace před odjezdem, nakládání zavazadel, loučení, mávání 😊

Předpokládaný odjezd: 8:00 - 8:30

Odjezd: pondělí 20. 6. 2022 - mezi 8:00 - 8:30

Přibližná doba cesty 3 hodiny (během cesty do Pece pod Sněžkou - parkoviště: tři plánované zastávky). S sebou: svačinu, pití - láhev s pevným uzávěrem.

Z parkoviště směr Jelení Louky 2,5km pěší túrou - chata se nachází v území Krkonošského národního parku - KRNAP (zavazadla budou vyvezena).

Začátek pobytu: cca ve mezi 12:00 - 13:00h obědem.

Konec pobytu: v pátek - snídaně (poté odchod na parkoviště do Pece pod Sněžkou - odjezd).

Vzdělávací program: Út - Čt: 8:30 - 11.30 (dle počasí)

Odpolední program ŠvP: celotýdenní tematická soutěž, sportovní hry a soutěže, společenské hry, přednáška Horské služby, kvízy, výtvarné aktivity, táborák, venkovní bazén, míčové hry, aktivity v lese a přilehlém okolí, pěší túry, túra s doprovodem horského průvodce (1., 2., 3. - 4. roč.) atd.

Pedagogičtí pracovníci na ŠvP:

Dominika Zrůbecká: vedoucí ŠvP

Klára Březinová: AP ZŠ + MŠ

Mgr. Jitka Hrnčířová: 3. - 4. třída + zdravotník

Mgr. Pavla Pristášová: 1. - 2. třída

Veronika Jeřábková: externí pedagog + vedoucí organizátor programu ŠvP

Pedagogičtí pracovníci v ZŠ a MŠ Panenské Břežany:

Pavla Urbanová AP: 1. - 2. třída

Daniel Dušek AP: 1. - 2. třída

Markéta Nedvědová: MŠ

Aneta Sedláčková: MŠ

Školní družina v termínu školy v přírodě nebude v provozu. Pokud by to pro někoho z řad rodičů žáků, kteří zde zůstávají, byla velká komplikace neváhejte se ozvat na zsbrezany@seznam.cz a situaci vyřešíme.

Děkuji


Dokumenty potřebné pro ŠvP (do pondělí 13. června prosím odevzdat třídním učitelkám)

 • kopie průkazu zdravotní pojišťovny (přední strana)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, ŠvP a plavání (odevzdají pouze děti, které nemají platný)
 • Informace o dítěti
 • Souhlas zákonných zástupců dítěte se školou v přírodě
 • Souhlas zákonných zástupců dítěte s poskytnutím zdravotních služeb
 • Prohlášení o bezinfekčnosti od zákonných zástupců dítěte (odevzdat v den odjezdu)

Důležité informace pro zdravotníka:

 • případné informace o osobních lécích dítěte, léky
 • případné informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na škole v přírodě

Dokumenty k ŠvP 2022 ke stažení: 


Základní informace pro rodiče / zákonné zástupce + PLATBY

Místo: Pec pod Sněžkou, Chata Jelení louka, www.jelenilouka.cz

Termín: 20. - 24. 6. 2022

(odjezd v pondělí 8:00 hod., návrat v pátek 12:00 hod.)

Cena: MŠ + ZŠ - 3.700,- Kč

V ceně je zahrnuto:

Ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava autobusem, odměny, přednáška KRNAP

Denně bude na webu školy několik fotografií a krátká zpráva z celého dne.

TERMÍNY pro odevzdání přihlášek a zasílání plateb:

11. 4. 2022 - odevzdání závazné přihlášky.

29. 4. 2022 - připsání zálohy ve výši 2.000,- Kč na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce - "ZÁLOHA ŠVP".

29. 5. 2022 - doplatek celkové částky, 1.700,- Kč na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce "DOPLATEK ŠVP".

UPOZORNĚNÍ: Při zrušení účasti z jakéhokoli důvodu se ponechává částka 800,- Kč jako nevratná záloha. Jestliže vaše dítě z jakéhokoli důvodu (např. zdravotního, kázeňského apod.) ukončí pobyt na ŠvP dříve, zaniká právo na vrácení jakékoli částky. Každý odjezd před ukončením pobytu si zajišťuje zákonný zástupce dítěte na vlastní náklady.

Částky jsou pouze orientační, závisí mimo jiné na počtu účastníků. Celková cena bude po návratu ze ŠvP vyúčtována.
Škola v přírodě šk. r. 2018 / 2019


Den 5. (17. 5. 2019)

Tak a je to tady, končíme. Ráno děti svlékly povlečení, dobalily a připravily kufry k odbavení. Ještě před snídaní byly kufry připraveny k naložení dole v šatně. Je nutno vyzvednout nasazení kluků ze 4. třídy, kteří téměř všechna zavazadla stáhli z patra do přízemí. Pak byla snídaně opět s famózními domácími rohlíky, které peče pan domácí. Děti si ještě zabalily do batůžků svačiny a pití a opět za přispění čtvrťáků byly naloženy kufry na vlek a velkého auta a děti čekaly 3 km dolů do Pece k autobusu. Tady bylo vše naloženo, s Pecí jsme se rozloučili a už směr domov. Jedna čůrací a svačinová zastávka a už nás vítají Břežany... Hurá jsme doma, zdraví, spokojení, plní zážitků.

Tak zase příští rok AHOJ. Končím naše povídání Horalka Marta

Poslední fotky najdete ve Fotogalerii.


Den 4. (16. 5. 2019)

Dnešní den začal nadějně - nepršelo. Po snídani děti ze školky hned vyrazily den, hledat a zaklínat draka. Školní děti se připravovaly po týmech na večerní divadelní představení. Pak také vyrazily ven. Dopoledne bylo celé ve znamení pobytu venku, bylo plné her a soutěží, školka našla Dračí jeskyni, kouzelným zaříkadlem uspala draka, aby už tomuto kraji neškodil a ten se pak na ně zlobil tak, že z lesů pouštěl dým, nic jiného už nemohl. Následoval oběd - hrachová kaše s uzeným masem, pak polední klid a nácvik divadla, opékání buřtů a volné hry na louce. Pak ještě balení kufrů a příprava na divadelní představení. Před večeří jsme se sešli všichni v jídelně a shlédli naprosto úchvatná 4 divadelní představení na téma Krkonošských pohádek. Pak následovala večeře - kuře s bramborem a pak rozdávání diplomů a vyhlášení nejlepšího týmu. Diskotéka a hřeb večera Krakonošova stezka odvahy, která byla zakončena v Krakonošově kamenném obydlí. Pak rychle do peřin, ráno nás čeká odjezd domů. Někomu se chce, jiným ne, ještě by zůstali.

Tak zítra se uvidíme. My všichni z Jeleních luk


Den 3. (15. 5. 2019)

A pršelo jen se lilo.... tak vypadalo ráno na Jeleních loukách, ale to nás přece nemůže dostat. Hned po snídani školka vzala svačiny a vyrazila do lesa, aby plnili úkoly Dračí bojovky, pouštěli na potoce lodičky, aby je pak cíli pochytali a vytáhli je na břeh i přesto, že déšť zesílil. Mateřinka také po návratu absolvovala závod podle mapy na chatě. Následoval oběd - oblíbené špagety a polední klid. Pak, opět za deště, se malé děti vydaly na výlet do Pece pod Sněžkou. Zastavili se u Liščího vodopádu, zde našli zprávu od Jezerní panny v lahvi. Po návratu byl čas na večeři - knedlo - vepřo -zelo, pak pro školku hry v herně a hygiena, pohádka a do hajan.

Školu po snídani čekalo učení: 3. a 4. třídu vlastivěda a 1. a 2. třídu prvouka a čtení. Pak pro jednotlivé týmy byl připraven vědomostní soutěžní test z prvouky a přírodovědy, všechny týmy se ho zhostily na výbornou. Po svačině pokračovaly soutěže, tentokrát hledání kartiček z pexetria po chalupě a jejich následná kompletace. Pak oběd, chvíle klidu a hurá ven, déšť nedéšť. Opět hledání dle nápovědy nějakých stanovišť. Svačina, a znovu ven, tentokrát týmy po jednotlivcích hledaly v terénu kartičky, pak jsme s sebou vzali vědeckou a pátrací soupravu a vydali se zkoumat les... Velmi zajímavé závěry. Večeře, luštění šifry po týmech a zadání úkolu na zítřek. Mezitím však krátce po večeři děti navštívil sám vládce hor Krakonoš a připravil děti na to, co je zítra čeká. Pak ještě školáci chvíli připravovali program na zítra a den pomalu končí. Pobyt se nám krátí....

Tak zítra se zase ozveme. Dragouni, Zelenáči, Šmoulové, Cukříci, Zálesáci a Horalky


Den 2. (14. 5. 2019)

2. den naší školy v přírodě začal poměrně nevlídně, sice krásně chumelilo, ale zima byla dost velká a nakonec se sníh střídal s deštěm. Po snídani školu čekala přednáška člena Horské služby ČR. Protože školka za sebou už měla ranní tvoření, kdy si děti zdobily šátky symboly svého družstva, rozhodly se paní učitelky vyrazit do terénu, protože by to na menší děti bylo dlouhé. Děti plnily úkoly Dračí bojovky, stopovačky, hry, kvízy, pomocí kterých měly odhalit jméno místního draka, který obývá zdejší hory. Prckové šplhali do příkrého kopce, přeskakovali potůček a další obtížné úkoly. Děti se pak vrátily a ještě si krátily volný čas před obědem hrami v herně. Škola mezitím vyslechla přednášku člena Horské Služby ČR z Pece pod Sněžkou. Děti se dozvěděly, jakou pomoc vůbec může poskytovat, něco z historie, také se mnozí poprvé setkali se jmény Hanč a Slavata. Horská služba dnes působí v oblasti 7 pohoří v naší republice, má okolo 450 záchranářů. Také jsme se dozvěděli o spoustě úrazů na horách, jejichž počet neustále stoupá. Kromě profesionálních členů zde pracuje i mnoho dobrovolných členů. Činnost HS je záchranná, pátrací, vyhledávací a preventivní. Děti pak viděly mnoho obrázků a videí ze záchranných akcí, které byly doplněny výkladem záchranáře. Velmi zajímavé byly obrázky o lavinách a také zajímavé příběhy některých z nich. Velmi děti zaujalo, že mohou na vlastní oči vidět něktreré části horolezeckého vybavení. Beseda byla zakončena dotazy dětí a odpověďmi na ně. Hned po skončení jsme s dětmi vyrazili také na místní louku a do přilehlého lesa, kde děti na mapě, kterou dostaly, měly označené kontroly a na těchto místech, byly ukryty úkoly, které měly plnit. Stihli jsme jen část mapy a byl čas oběda, na kterém si téměř všichni pochutnali, bylo totiž moc dobré masové rizoto se sýrem a kyselou okurkou. Po obědě nejdříve školka chvilku ještě plnila venku úkoly své Dračí bojovky, školáci dokončovali hledání a plnění úkolů z mapy. Pak se obě skupiny spojily a děti z mateřinky byly zařazeny do družstev ke školákům a společně plnili další úkoly v lese. V podvečer jsme se věnovali všichni deskovým hrám, škola v jídelně a školka o patro výš. A byla večeře, řízek s bramborovou kaší, školka pak odešla odpočívat do svých pokojů, pro školu následovalo vyhodnocení úkolů a odměny, malování na kšiltovky a večerka. Nikomu se dnes nic nestalo, a všichni jsou stále báječní a školka velmi statečná.

Nashledanou zítra, horalka Marta.


Den 1. (13. 5. 2019)

Dnešní den nás přivítal sluníčkem, které nás provázelo při nakládání kufrů a dále celou cestu až do Pece. Cesta ubíhala krásně, děti byly moc hodné a dobře se nám jelo i s příjemným panem řidičem. Po příjezdu nás už čekala na parkovišti paní ředitelka, kufry jsme naložili do 2 aut, které přijely z naší chaty a pak se celá výprava vydala směr Jelení louky. Všechny děti šlapaly statečně, nutno hlavně pochválit ty malé z mateřské školy. Po příchodu na chatu jsme hned usedli ke stolům a dali si hustou bramboračku. Všichni se pak natěšeně nastěhovali do svých pokojů a čekal je první velký úkol, povléct si postele. Těm menším jsme pomohli, ti starší to zvládli sami. A pak všichni vyběhli za chalupu poznat nejblížší okolí. Kluci nadšeně objevili branky na fotbal a na krásném plácku je hned otestovali, další děti válely sudy z báječného kopce a další našli prolézačky, houpačku a hrazdu. Někteří také zkoumali okolí, co je tam zajímavého. A čekala nás přednáška v podání pracovníka KRNAPU. A vskutku nutno říci, že byla velmi zajímavá a zaujala i ty nejmenší. Dozvěděli jsme se, co znamená slovo KRNAP, o historii jeho znaku, o geomorfologickém vývoji, lavinové dráze, o Obřím dolu, o vegetačních stupních, o vzácném ptactvu a květeně a také o zvířatech, která se pomalu do Krkonoš opět navrací. Pán také dětem ukázal kůže z různých zvířat, které v Krkonoších žijí a jiné zajímavosti. Na závěr děti prověřil formou zábavných otázek, mnozí dostali odměny za své odpovědi. Po přednášce následovala výborná večeře - rajská omáčka s knedlíkem a hovězím masem, děti si hojně přidávaly. Školka pak odešla na svůj pokoj, děti chtěly odpočívat a užívat si svého pokoje a škola se rozdělila do 4 družstev, každé družstvo obdrželo kšiltovky v jiných barvách a vymysleli si název své skupiny. Na závěr dne vyráběly děti plakáty k bodování úklidu na dveře pokojů. Den se nachýlil ke svému konci, děti se pomalu ukládají ke spánku. Dobrou noc přejí Dragouni, Zálesáci, Cukříci, Šmoulové, Zelenáči a nejvyšší Horalé.

Zdraví Horalka Marta....

Do Fotogalerie byly přidány fotky z celého dne. Poslední zprávy jsou, že teplota klesla na 2 stupně Celsia a sněží :-).


Všichni v pořádku dorazili na místo, naložili kufry do auta a pěšky se vydali k chatě. Paní ředitelka přijela dříve a tak nafotila některá místa, která v týdnu děti navštíví. Podívejte se ve Fotogalerii jak probíhala cesta a jaké krásy na vaše děti čekají.

Díky moderním technologiím vyřizuji pozdravy z hor, Pavlína Sáblová.


Učivo na ŠvP

VŠICHNI VYBAVENÝ PENÁL + PASTELKY A FIXY (dostatek)

1. roč. Písanka 4, Slabikář, Prvouka

2. roč. Početník, Prvouka, Písanka

3. roč. Pracovní sešit ČJ, M

4. roč. Pracovní sešit ČJ, M, Vlastivěda


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K ŠvP

Vzhledem k předpokládanému špatnému počasí během konání školy v přírodě žádáme rodiče, aby dětem nezapomněli zabalit pláštěnky a nejméně dvoje nepromokavé boty. Ostatní oblečení a potřeby také přizpůsobte aktuálnímu počasí.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že i přes nepřízeň počasí, si týden na horách společně užijeme!


Předběžné informace k odjezdu a návratu:

 • Odjezd v pondělí 13. 5. 2019 z návsi v 8:30 hodin, sraz v 8:00 hodin. Autobusem není možný příjezd až k chatě, zavazadla budou odvezena, děti půjdou cca 2 km pěšky z parkoviště. Po příjezdu začínáme obědem.
 • Návrat v pátek 17. 5. 2019 na náves okolo 13:00 hodin. Končíme snídaní + dostaneme svačinový balíček na cestu. Přesnější čas návratu bude vyvěšen aktuálně na budově školy.

Základní informace pro rodiče / zákonné zástupce

Místo: Ped pod Sněžkou, Chata Jelení louka, www.jelenilouky.cz

Termín: 13. - 17. 5. 2019

(odjezd v pondělí 8:00 hod., návrat v pátek 12:00 hod.)

Cena: MŠ + ZŠ - 2.900,- Kč

V ceně je zahrnuto:

Ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava autobusem, 2x výlet, odměny.

Denně bude na webu školy několik fotografií a krátká zpráva z celého dne (níže naleznete denní zprávy z loňského roku pro představu).

TERMÍNY pro odevzdání přihlášek a zasílání plateb:

29. 3. 2019 - odevzdání závazné přihlášky.

29. 3. 2019 - připsání zálohy ve výši 1.500,- Kč na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce - "ZÁLOHA ŠVP".

20. 4. 2018 - doplatek celkové částky, tedy 1.400,- Kč na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce "DOPLATEK ŠVP".

UPOZORNĚNÍ: Při zrušení účasti z jakéhokoli důvodu se ponechává částka 500,- Kč jako nevratná záloha. Jestliže vaše dítě z jakéhokoli důvodu (např. zdravotního, kázeňského apod.) ukončí pobyt na ŠvP dříve, zaniká právo na vrácení jakékoli částky. Každý odjezd před ukončením pobytu si zajišťuje zákonný zástupce dítěte na vlastní náklady.


Dokumenty potřebné pro ŠvP (do konce března budou k dispozici u třídních učitelek a ke stažení níže)

 • kopie průkazu zdravotní pojišťovny (přední strana)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, ŠvP a plavání (odevzdají pouze děti, které nemají platný)
 • Informace o dítěti
 • Souhlas zákonných zástupců dítěte se školou v přírodě
 • Souhlas zákonných zástupců dítěte s poskytnutím zdravotních služeb
 • Prohlášení o bezinfekčnosti od zákonných zástupců dítěte (odevzdat v den odjezdu)
 • Potvrzení o převzetí informací a správnosti dokumentů

Důležité informace pro zdravotníka:

 • případné informace o osobních lécích dítěte, léky
 • případné informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na škole v přírodě

Dokumenty ke stažení:


Škola v přírodě šk. r. 2017 / 2018

Den 5. (18. 5. 2018) - plán :-)

Ráno vstaneme, dobalíme, uklidíme pokoje a hned po snídani vyrazíme domů. Návrat je předpokládaný kolem poledne. V případě změny času příjezdu bude vyvěšena informace u vstupu do školy.

Den 5. (18. 5. 2018) - skutečnost :-)

Ráno jsme vstali brzy, někdo nemohl dospat. Naopak školku jsme v 7:30 h. museli vzbudit. Děti si dobalily, svlékly povlečení z postelí, uklidily pokoje a po snesení kufrů nás čekala poslední snídaně. Chtěla bych MOC PODĚKOVAT žákům 3. a 4. třídy za skvělou pomoc při organizaci koncového úklidu. Kluci pomáhali zavírat kufry, snášeli je do přízemí a připravovali k odjezdu. Také odnášeli školní materiál. Holky svlékaly povlečení menším dětem a skládaly na kraj postelí. Pak jako tornádo vběhly do pokojů školkových dětí a za chvilku bylo vše připraveno. Ještě holčičkám ze školky učesat culíky a copánky a šup také na snídani. Pak už jen společné fotky před chalupou, vše naskládat do autobusu, poslední zamávání Barce a hurá domů! Cesta proběhla v pořádku, 2 zastávky a ve 12:15 hodin už děti křičely: "JÉ TADY TO ZNÁM".

Velké díky patří dětem! Byl to super týden a i my (stařešiny) jsme si to díky nim moc užily! Speciální poděkování je pro školku za jejich nekonečnou energii a žádné kňourání při pěších výletech!

Pavlína Sáblová


Den 4. (17. 5. 2018)

Po noční bojovce se dnes vstávalo těžko. Nicméně po snídani se kmen Ohnivý totem ujal těžkého úkolu, připravit stopovací hru pro ostatní kmeny. Dogave vyplňoval pracovní listy a Rychlí koně dopisovali indiánské deníky. Po obědě se Ohnivý totem s Plavým vlasem vydali na cestu k rozhledně Žalý a označovali ji pro ostatní. V patách jim byli Rychlí koně a hned za nimi Dogave, kteří krásně a velmi poctivě plnili všechny připravené úkoly. Cesta všem rychle ubíhala. Na rozhledně bylo velmi větrno a lehce mrholilo. V restauraci pod rozhlednou děti utrácely za dobroty i dárky. Cestu zpět už jsme šli společně. Po rychlé koupeli a balení kufrů jsme se všichni sešli v jídelně na slavnostní večeři v indiánských kostýmech a čekali, zda i dnes přijde náčelník Zapadající slunce. Opravdu se objevil a pro všechny přinesl poselství velkého Manitou, poděkoval všem za jejich píli, odvahu, vytrvalost a soudržnost a dokonce přinesl poklad, který spravedlivě rozdělil. Pak jsme dobalili a opět se sešli v jídelně k dalšímu děkování. Děti byly odměněny za úklid pokojů a celotýdenní snahu a zapálení pro vše, co jim bylo nabídnuto. Tímto děkujeme rodičům, kteří nám pro děti poskytli odměny. Na závěr večera a vlastně i celého pobytu byla diskotéka. Chvíli se jí účastnila i školka, ale brzy šla na kutě. Školáci byli odveleni svými stařešinami později, ale ihned zalezli do pelíšků a naposledy jsme jim popřáli dobrou noc my. Zítra už to bude zase na vás...

Za zúčastněné stařešiny (Zapadající slunce, Veliký pupík, Hýkající hydrant a Tmavý vlas) velmi děkuje všem dětem za úžasný týden a těši se na další super zážitky Plavý vlas.


Den 3. (16. 5. 2018)

Dnes nás probudil slejvák až jsme si mysleli, že celý den chatu neopustíme. Ale kolem osmé se již krásně vyčasilo a bylo i teplo. Proto jsme se rozdělili na kmeny (MŠ - DOGAVE, 1. a 2. třída - RYCHLÍ KONĚ, 3. a 4. třída - OHNIVÝ TOTEM) a vyrazili na nákupy. Kmen Dogave vyšel jako první a kromě nákupu pohlednic stihli ještě dětské hřiště u kapličky. Ohnivý totem stopoval Dogave a cestou zkoumal zdejší květenu na loukách. O jedné květině vedli příslušníci kmene spor o název, proto ji lisují a budou dále zkoumat ve škole. Rychlí koně byli zdrženi stařešinou, která potřebovala obodovat úklid týpí. Stihli nakoupit pohledy a spoustu dobrot a dárečků. Odpoledne malí indiáni soutěžili po skupinách. Všechny stařešiny byly na stanovištích a tak se větší starali o menší a společně splnili všechny úkoly. Z tohoto důvodu také nemáme fotografický materiál. Po večeři jsme si vyrobili indiánské čelenky a zazpívali s kytarou. Pak přišel opět náčelník, rozdal zašifrovanou zprávu pomocí indiánské abecedy a po vyluštění všechny indiány pokřtil - všichni již mají svá indiánská jména. Ze zprávy bylo zjištěno, že nás čeká noční bojovka. Krátká příprava a už vyrazili první. Na konci cesty seděla stařešina Plavý vlas a rozdávala úkoly. Odměnou byl další zub na náhrdelník (tentokrát za dovahu). A pak už rychle spinkat.


Den 2. (15. 5. 2018)

Budíček školy i školky se časově odlišuje, protože ti malí nezbedníci jsou čilí velmi brzy. Školáky  naopak hned čekala krátká rozcvička na slunečném plácku vedle penzionu. Dopoledne jsme se všichni věnovali sportovním a pohybovým aktivitám a po obědě, krátkém odpočinku na pokojích a rozdání první pošty jsme se vydali na Lufťákovu stezku. Pěší výlet cca 8 km v beneckém převýšení nám dal zabrat, ale příjemně. A tak večeři si kdekdo přidával. Po dojedení nás opět navštívil náčelník a pokřtil naše kmeny. Ještě jsme si dozdobili náhrdelníky se zuby bizonů (každý již máme zuby 2 - za zručnost včera a za vytrvalost dnes), umyli jsme se a hurá na kutě.


Den 1. (14. 5. 2018)

Cesta i příjezd proběhl bez problémů, oběd všichni krásně snědli a po ubytování se šlo do lesa. Po odpolední svačině jsme si začali vyrábět indiánské kostýmy - batikovali jsme trička. U večeře nás navštívil náčelník místního kmene a rozdal úkoly na zítra. Za práci na kostýmech si všichni vysloužili první zub na indiánský náhrdelník - náčelník slíbil, že ho všichni najdou u snídaně. Večerní pohádka a spinkat - vypadá to, že se nám podařilo děti utahat :-)


ODJEZD NA ŠvP

Pondělí 14. 5. 2018

SRAZ: v 8:00 hodin na návsi, kam bude přistaven autobus

ODJEZD: v 8:30 hodin

S SEBOU: viditelně označený kufr, batoh (svačina, pití, přezůvky), BEZINFEKČNOST ne starší 1 den, příp. léky

UDĚLEJTE SI ČAS A ZŮSTAŇTE DO ODJEZDU V 8:30 hodin.


DŮLEŽITÉ!

Vyplněné dokumenty k ŠvP odevzdejte NEJPOZDĚJI ve čtvrtek 10. 5. do konce provozní doby školy v 16,30 hodin. Pouze bezinfekčnost a léky v pondělí 14. 5. ráno.


Základní informace pro rodiče / zákonné zástupce

Místo: Benecko, Chata Barka, www.chatabarka.cz

Termín: 14. - 18. 5. 2018

(odjezd v pondělí 8:00 hod., návrat v pátek 12:00 hod.)

MŠ - 2.050,- Kč

ZŠ - 2.200,- Kč

V ceně je zahrnuto:

Ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava autobusem, 2x výlet, odměny.

Denně bude na webu školy několik fotografií a krátká zpráva z celého dne.

TERMÍNY pro odevzdání přihlášek a zasílání plateb:

30. 1. 2018 - odevzdání závazné přihlášky. Dle počtu přijatých přihlášek bude příp. upravena celková cena.

28. 2. 2018 - připsání zálohy na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce - "ZÁLOHA ŠVP". Záloha MŠ - 1.500,- Kč, záloha ZŠ - 1.650,- Kč.

15. 4. 2018 - doplatek celkové částky, tedy 550,- Kč (stejný doplatek pro MŠ i ZŠ) na účet školy s variabilním symbolem vašeho dítěte. Zpráva pro příjemce "DOPLATEK ŠVP".

UPOZORNĚNÍ: Při zrušení účasti z jakéhokoli důvodu se ponechává částka 500,- Kč jako nevratná záloha. Jestliže vaše dítě z jakéhokoli důvodu (např. zdravotního, kázeňského apod.) ukončí pobyt na ŠvP dříve, zaniká právo na vrácení jakékoli částky. Každý odjezd před ukončením pobytu si zajišťuje zákonný zástupce dítěte na vlastní náklady.


Dokumenty potřebné pro ŠvP (ke stažení níže)

 • kopie průkazu zdravotní pojišťovny (přední strana)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, ŠvP a plavání (odevzdají pouze děti, které nemají platný - dozvíte se na schůzce 26.4.)
 • Souhlas zákonných zástupců dítěte se školou v přírodě
 • Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb
 • Informace o dítěti
 • Prohlášení o bezinfekčnosti od zákonných zástupců dítěte
 • Potvrzení o převzetí informací a správnosti vyplnění dokumentů


Důležité informace pro zdravotníka:

 • případné informace o osobních lécích dítěte, léky
 • případné informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na škole v přírodě

DOKUMENTY ke stažení: