Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu soukromé školy ustanovuje ředitel školy, který v tomto případě vykonává úlohu zřizovatele. Její složení musí být třetinové - 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé - minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

Pravomoce školské rady vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Pokud budete mít nějaké náměty nebo připomínky, neváhejte se prosím obrátit na zástupce z řad rodičů. 

paní Petra Pilgrová - petra.pilgrova@seznam.cz 

Děkujeme


Členové školské rady:

   Předseda:  Mgr. Petra Pilgrová


                      Mgr. Jitka Hrnčířová

                     Mgr. Markéta Slabá

                             Ing. arch. Lenka Obstová

                   Mgr. Klára Ryšavá

                    Karolina Petrusová
Zápisy ze zasedání Školské rady: