Úplata v ŠD

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

1. Přihlašování a odhlašování

a) Vychovatelka ve školní družině zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Úplata za školní družinu je hrazena bezhotovostně.

b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (Zápisní lístek). Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2. Stanovení výše úplaty ve družině

  • Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20%. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu.
  • Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 1000,- Kč pololetně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2022. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

3. Podmínky úplaty

  • Úplata je splatná předem, platí se bezhotovostně ve dvou splátkách - za období září až prosinec a leden až červen.
  • Pokud za dítě není úplata uhrazena nejpozději do jednoho měsíce, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

4. Závěrečná ustanovení

a) Kontrolu provádění této směrnice je pověřena vychovatelka školní družiny.

b) Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022


Soňa Řepová

 ředitelka školy

příloha:

- stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

- rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) úplaty


Příloha č. 1 - Stanovení úplaty

Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha východ

Č.j.: ZSMSPB-21/2022

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1. 9. 2022 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 1000,- Kč pololetně.

V Panenských Břežanech dne 15. 2. 2022

Soňa Řepová

 ředitelka školy


Příloha č. 2. - Prominutí úplaty

Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha východ

Panu - paní (žadateli)

Č.j.: /2016

Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte (jméno, příjmení, datum narození) ....................................................................................

doloženou potvrzením o pobírání příspěvku, uvedeného v § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Vzhledem k tomu, že jste tím splnili podmínky pro snížení (osvobození) úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině,

úplatu promíjím na období....................................................

Datum:

Soňa Řepová

 ředitelka školy