Zápis do ZŠ

ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2024/25 (i rozhodnutí o odkladu školní docházky) je nutné vyzvednout osobně v kanceláři školy od 30.4. - 10.5. ve dnech po-čt, vždy od 8.30 do 16.00.

Děkujeme!Zápis do 1. ročníku ZŠ – 2024/2025

se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře ZŠ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se koná v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Zákonný zástupce dítěte může zvolit jinou než spádovou školu. Všechny potřebné dokumenty k zápisu do 1. třídy naleznete níže.

K zápisu se dostaví:

Děti narozené v době od 1.9. 2017 – 31.8. 2018

Děti, které měly povolený odklad školní docházky v loňském roce

Děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky

Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu v Panenských Břežanech
 2. Dítě, které mělo v loňském roce povolený odklad školní docházky, podávaný v naší ZŠ
 3. Dítě, jehož starší sourozenec je žákem naší školy
 4. Ostatní uchazeči

V případě, že počet dětí splňující kritéria 1. a 2. pro přijetí bude vyšší, než počet volných míst, rozhodne o přijetí ředitelka školy na základě výsledků losování.

Rodiče předloží u zápisu tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní list do 1. třídy ZŠ
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

V případě požadavku o odklad školní docházky rodiče odevzdají:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení o odkladu ze školského poradenského zařízení (PPP či SPC)
 • Doporučení pediatra, odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
 • Zápisní list do 1. třídy ZŠ

O odklad povinné školní docházky je možné zažádat nejpozději do 30. dubna 2024. Doporučení z PPP či SPC a doporučení od lékaře je nutné dodat ředitelce školy nejdéle do 30. dubna 2024. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 školského zákona ředitelka školy. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen dostavit se v následujícím roce opět k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Vydání rozhodnutí o přijetí (případně nepřijetí) dítěte k povinné školní docházce:

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si bude možné vyzvednout v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce zasíláme poštou do vlastních rukou nebo po dohodě bude k vyzvednutí v kanceláři školy. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Děkujeme, ZŠ a MŠ Panenské BřežanyDOKUMENTY KE STAŽENÍ