Zápis do ZŠ

Č.j.: ZSMSPB-111/2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha - východ jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odts. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole Panenské Břežany 13 uchazečů s těmito registračními čísly:

Pro školní rok 2022/2023 byli k základnímu školnímu vzdělávání přijati:

Rozhodnuto

ZSMSPB-68/2022 přijat

ZSMSPB-25/2022 přijat

ZSMSPB-67/2022 přijat

ZSMSPB-66/2022 přijat

ZSMSPB-65/2022 přijat

ZSMSPB-64/2022 přijat

ZSMSPB-63/2022 přijat

ZSMSPB-62/2022 přijat

ZSMSPB-60/2022 přijat

ZSMSPB-59/2022 přijat

ZSMSPB-58/2022 přijat

ZSMSPB-57/2022 přijat

ZSMSPB-56/2022 přijat

ZSMSPB-55/2022 nepřijat

ZSMSPB-61/202 nepřijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 5. 2022 ve veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 5. 5. 2022 na webových stránkách školy www.zsmsbrezny.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Prha 5 - Smíchov, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Mgr. et. MgA. Soňa Řepová

Ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí si můžete ode dnešního dne, tj. 5.5.2022 vyzvedávat v mateřské škole. 

Děkujeme


Zápis do 1. ročníku ZŠ - 2022/2023

se uskuteční dne 7. dubna od 14.00 do 17.00 v 1. patře ZŠ


Zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K zápisu je potřeba dodat tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisní list do 1. třídy ZŠ
  • Kopie rodného listu
  • Žádost o odklad povinné školní docházky a zprávu z PPP či SPC - v případě odkladu školní docházky

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do 1. třídy naleznete níže.

Kritéria pro zápis do ZŠ:

  1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Panenských Břežanech v době zápisu
  2. Uchazeč, jehož starší sourozenec je žákem naší základní školy
  3. Ostatní uchazeči

Jestliže se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je potřeba společně s ostatními dokumenty doložit také Žádost o odklad povinné školní docházky a zprávu z PPP či SPC. O odklad povinné školní docházky je možné zažádat nejdéle do konce dubna 2022.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01. 09. 2016 do 31. 12. 2016 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

K základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 může být přijato celkem 9 žáků.

Těšíme se na vás a vaše děti

Kolektiv ZŠ a MŠ Panenské BřežanyDOKUMENTY KE STAŽENÍ