Zápis do ZŠ

Zápis do naší základní školy pro školní rok 2021 / 2022 

Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude zápis k povinné školní docházce probíhat i v letošním školním roce bohužel bez přítomnosti dětí.

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do 1. třídy si můžete stáhnout na našich webových stránkách (www.zsmsbrezany.cz) v části ZŠ - zápis do ZŠ.

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je potřeba společně s ostatními dokumenty doložit také Žádost o odklad povinné školní docházky a zprávu z PPP či SPC. O odklad povinné školní docházky je možné zažádat nejdéle do konce dubna 2021.

K zápisu je potřeba dodat tyto dokumenty:

· Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

· Zápisní list do 1. třídy ZŠ

· Kopie rodného listu

· Žádost o odklad povinné školní docházky a zprávu z PPP či SPC - v případě odkladu školní docházky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit do ZŠ a MŠ Panenské Břežany v době od 1. dubna do 30. dubna 2021 následujícími způsoby:

  • datová schránka školy - 2bmmgyu
  • email s elektronickým podpisem
  • případně dle konkrétní situace osobně
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • vhozením do školní schránky

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 může být přijato celkem 10 žáků.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, škola uspořádá pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.

Děkujeme ZŠ a MŠ Panenské BřežanyDOKUMENTY KE STAŽENÍ