Zápis do ZŠ

Čj: ZSMSPB-86/2023

V Panenských Břežanech dne 28.4. 2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha – východ jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 byli přijati:

ZSMSPB-62/2023

ZSMSPB-63/2023

ZSMSPB-64/2023

ZSMSPB-65/2023

ZSMSPB-66/2023

ZSMSPB-67/2023

ZSMSPB-68/2023

ZSMSPB-69/2023

Odklad školní docházky:

ZSMSPB-59/2023

ZSMSPB-60/2023

ZSMSPB-61/2023

ZSMSPB-70/2023

Mgr. Pavla Pristášová

zastupující ředitelka školy

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 28.4. 2023 ve veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 28.4. 2023 na webových stránkách školy www.zsmsbrezny.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Prha 5 – Smíchov, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.
Zápis do 1. ročníku ZŠ – 2023/2024

se uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře ZŠ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se koná v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Zákonný zástupce dítěte může zvolit jinou než spádovou školu. Všechny potřebné dokumenty k zápisu do 1. třídy naleznete níže.

K zápisu se dostaví:

Děti narozené v době od 1.9. 2016 – 31.8. 2017

Děti, které měly povolený odklad školní docházky v loňském roce

Děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky

Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu v Panenských Břežanech
 2. Dítě, které mělo v loňském roce povolený odklad školní docházky, podávaný v naší ZŠ
 3. Dítě, jehož starší sourozenec je žákem naší školy
 4. Ostatní uchazeči

V případě, že počet dětí splňující kritéria 1. a 2. pro přijetí bude vyšší, než počet volných míst, rozhodne o přijetí ředitelka školy na základě výsledků losování.

Rodiče předloží u zápisu tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní list do 1. třídy ZŠ
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

V případě požadavku o odklad školní docházky rodiče odevzdají:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení o odkladu ze školského poradenského zařízení (PPP či SPC)
 • Doporučení pediatra, odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
 • Zápisní list do 1. třídy ZŠ

O odklad povinné školní docházky je možné zažádat nejpozději do 30. dubna 2023. Doporučení z PPP či SPC a doporučení od lékaře je nutné dodat ředitelce školy nejdéle do 30. dubna 2023. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 školského zákona ředitelka školy. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen dostavit se v následujícím roce opět k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Vydání rozhodnutí o přijetí (případně nepřijetí) dítěte k povinné školní docházce:

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si bude možné vyzvednout v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce zasíláme poštou do vlastních rukou nebo po dohodě bude k vyzvednutí v kanceláři školy. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Děkujeme, ZŠ a MŠ Panenské BřežanyDOKUMENTY KE STAŽENÍ