Zápis do MŠ


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

Vážení rodiče,

od 17. 4. 2023 si můžete vyzvednout Žádost a Evidenční list k zápisu přímo v MŠ nebo stáhnout na webových stránkách školy. Evidenční list vyplňte a nechte potvrdit lékařem (neakceptujeme samostatné potvrzení od lékaře). Dítě musí být řádně povinně očkováno dle

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.

Termín zápisu: 9. 5. 2023 od 14:30 - 16:30 hodin.

K zápisu je nutné přinést:

  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.
  • Vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (platí pro děti mladší 5 let).
  • Kopie rodného listu dítěte.
  • Doklad o místě trvalého pobytu rodičů (občanský průkaz) – případně, pokud má dítě jiné trvalé bydliště, než mají rodiče, předložte dokument prokazující trvalý pobyt dítěte.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Námi stanovená předchozí kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy zůstávají i nadále v platnosti, a to ve znění:

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech.
  • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 (do 31. 8. 2023) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (MŠ Panenské Břežany - nejvyšší povolený počet: 20 dětí).
  • V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození dítěte.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− datovou schránkou školy - 2bmmgyu

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

- osobně

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijatých nebo nepřijatých dětech bude uveřejněno od 26. 5. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí se nezasílá a bude ode dne 26. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v MŠ.

Podrobné informace zveřejněné MŠMT pro zákonné zástupce dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, nalezte na stránkách www.zsmsbrezany.cz v sekci zápis do MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ budou uveřejněny ve vývěsce a na webových stránkách ZŠ a MŠ Panenské Břežany, www.zsmsbrezany.cz.

Mgr. Pavla Pristášová

zastupující ředitelka