Zápis do MŠ

DISTANČNÍ FORMA ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku je stanoven pro období od
3. května do 17. května.

Na základě Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. 4. 2020, číslo jednací MSMT-15657/2020-1, stanovujeme následující vlastní organizaci zápisu,

1/ Termín zápisu

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat po celé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy 3. 5. 2021 do 17. 5. 2021.

2/ Dokumenty k zápisu

 • Žádost evidenční list o přijetí dítěte do mateřské školy (Evidenční list)
 • Kopie rodného listu
 • Prohlášení o řádném očkování dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné a zákonní zástupci nemusí dokládat Prohlášení o řádném očkování dítěte ani kopii očkovacího průkazu. V případě cizinců je k Evidenčnímu listu třeba doložit potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 90 dnů.

Evidenční list a Prohlášení o řádném očkování naleznete na našich webových stránkách.

3/ Průběh zápisu

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID - 19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

4/ Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit do ZŠ a MŠ Panenské Břežany následujícími způsoby:

 • datovou schránkou školy - 2bmmgyu,
 • emailem s elektronickým podpisem,
 • případně dle konkrétní situace osobně,
 • poštou,
 • vhozením do školní poštovní schránky.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při zvolení varianty osobního předání dokumentů je třeba si schůzku domluvit předem na telefonním čísle 730 151 676.

5/ Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Námi stanovaná předchozí kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy zůstávají i nadále v platnosti, a to ve znění:

 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech.
 • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 (do 31. 8. 2021) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (MŠ Panenské Břežany - nejvyšší povolený počet: 20 dětí). V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození dítěte.

6/ Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Rozhodnutí o přijatých nebo nepřijatých dětech bude uveřejněno nejdéle 12. 6. 2021 na vývěsce Základní školy a Mateřské školy Panenské Břežany, okres Praha - východ a na webových stránkách školy www.zsmsbrezany.cz.Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.