Zápis do MŠ

Č.j.: ZSMSPB215/2022

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí k předškolnímu vzdělávání zvláštní zápis LEX Ukrajina

Základní a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha - východ jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odts. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí/ nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Panenské Břežany 2 uchazečů s těmito registračními čísly:

Pro školní rok 2022/2023 byli k předškolnímu vzdělávání přijati:

Rozhodnuto

PBMS4022 nepřijat

PBMS4122 přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 7. 2022 ve veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 7. 2022 na webových stránkách školy www.zsmsbrezny.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Prha 5 - Smíchov, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Mgr. et. MgA. Soňa Řepová

Ředitelka školy


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Č.j.: ZSMSPB158/2022 

Základní a Mateřská škola Panenské Břežany, okres Praha - východ jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odts. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Panenské Břežany 15 uchazečů s těmito registračními čísly:

Pro školní rok 2022/2023 byli k předškolnímu vzdělávání přijati:

Rozhodnuto

PBMS2201  - přijat

PBMS2206 - přijat

PBMS2203 - přijat

PBMS2210  - přijat

PBMS2205 - přijat

PBMS2202 - přijat

PBMS2213  - přijat

PBMS2208 - přijat

PBMS2209 - přijat

PBMS2204  - přijat

PBMS2211    - přijat

PBMS2215   - přijat

PBMS2207  - přijat

PBMS2214   - přijat

PBMS2212   - přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 12. 5. 2022 ve veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 12. 5. 2022 na webových stránkách školy www.zsmsbrezny.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Prha 5 - Smíchov, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Mgr. et. MgA. Soňa Řepová

Ředitelka školy


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Vážení rodiče,

od 19. 4. 2022 si můžete vyzvednout Žádost a Evidenční list k zápisu v kanceláři ředitelky školy, přímo v MŠ nebo stáhnout na webových stránkách školy. Evidenční list vyplňte a nechte potvrdit lékařem (neakceptujeme samostatné potvrzení od lékaře). Dítě musí být řádně povinně očkováno dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné.

Termín zápisu: 4. 5. 2022 od 14.00 - 17.00 hodin

5. 5. 2022 od 14.00 - 16.30 hodin

K zápisu je nutné přinést:

  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.
  • Vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (od lekáře platí pro děti mladší 5 let)
  • Kopie rodného listu dítěte.
  • Doklad o místě trvalého pobytu rodičů (občanský průkaz) - případně, pokud má dítě jiné místo trvalého bydliště, než mají rodiče, předložte dokument prokazující trvalý pobyt dítěte.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Námi stanovená předchozí kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy zůstávají i nadále v platnosti, a to ve znění:

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech.
  • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 (do 31. 8. 2022) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (MŠ Panenské Břežany - nejvyšší povolený počet: 20 dětí).
  • V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození dítěte.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− datovou schránkou školy - 2bmmgyu

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

- osobně

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijatých nebo nepřijatých dětech bude uveřejněno 25. 5. 2022. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Podrobné informace zveřejněné MŠMT pro zákonné zástupce dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, nalezte na stránkách www.zsmsbrezany.cz v sekci zápis do MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ budou uveřejněny ve vývěsce a na webových stránkách ZŠ a MŠ Panenské Břežany, www.zsmsbrezany.cz .