Zápis do MŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

2024 / 2025

Vážení rodiče,

od 17. 4. 2024 si můžete vyzvednout žádost k zápisu přímo v MŠ nebo stáhnout na webových stránkách školy www.zsmsbrezany.cz.

Zápis je určený pro děti s českým státním občanstvím a pro děti cizince, které jsou oprávněny pobývat v ČR na dobu delší než 90 dnů včetně cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné.

Termín zápisu: 7. 5. 2024 od 14,30 do 16,30 hodin.

K zápisu je nutné přinést:

  • žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – čitelně vyplněnou a podepsanou
  • občanský průkaz
  • originál rodného listu dítěte
  • vyjádření dětského lékaře s potvrzením o očkování dítěte – neplatí pro děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání
  • v případě cizinců – vízový doklad dítěte nebo záznam o udělení dočasné ochrany, povolení k pobytu, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, doložení místa pobytu dítěte v obci Panenské Břežany

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Námi stanovená předchozí kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy zůstávají i nadále v platnosti, a to ve znění:

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech.
  • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2024/2025 (do 31. 8. 2024) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Panenských Břežanech, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (MŠ Panenské Břežany - nejvyšší povolený počet: 20 dětí).
  • V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození dítěte.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− datovou schránkou školy - 2bmmgyu

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

- osobně

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijatých nebo nepřijatých dětech bude uveřejněno od 28. 5. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí se nezasílá a bude ode dne 28. 5. 2024 připravené k vyzvednutí v MŠ.

Podrobné informace zveřejněné MŠMT pro zákonné zástupce dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, nalezte na stránkách www.zsmsbrezany.cz v sekci zápis do MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ budou uveřejněny ve vývěsce a na webových stránkách ZŠ a MŠ Panenské Břežany, www.zsmsbrezany.cz.

Mgr. Pavla Pristášová

zastupující ředitelka