Úplata v MŠ

SYSTÉM PLATEB MŠ

Školné:               550,- Kč/měsíčně (předškolní děti neplatí)

Stravné:              1100,- Kč/měsíčně - 3 - 6 let (lze sloučit do jedné platby 1650 Kč)

                            1144,-Kč/ měsíčně - 7 let

Kulturní fond:     1000,- Kč - 1. pololetí / 1000,-Kč 2.pololetí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré platby se provádí na jednotné číslo účtu: 428638339/0800, vždy s uvedením platného VS, který má každé dítě přidělen (informace podá hospodářka školy).

K platbám za kulturní fond prosím připsat poznámku "fond".

K platbám za stravné a školné prosím připsat poznámku "stravne a skolne".

Splatnost všech plateb je 20. dne předcházejícího měsíce.

Platbu za kulturní fond prosím uhraďte do 20. 9. aktuálního školního roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O letních prázdninách prosím nic neplaťte. První platbu pro následující školní rok proveďte v září aktuálního školního roku.

Stravné se platí formou zálohy. Začátkem září je potřeba provést platbu co nejdříve stravné + školné.

Do konce září pak ještě 1 platbu za stravné (záloha na další měsíc).

Poslední platba v červnu pouze za školné (550,-Kč). 

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Vyúčtování všech plateb probíhá během letních prázdnin a případné přeplatky jsou vráceny na vaše účty.  


Úplata za vzdělávání je splatná do 20. dne v měsíci předcházejícímu vzdělávání a její měsíční výše je stanovena na 550 Kč. Tato částka je hrazena bezhotovostně na účet školy s variabilním číslem vašeho dítěte. Pro děti, které dovrší před zahájením daného školního roku pěti let je vzdělávání bezplatné.

Od úplaty za vzdělávání může být osvobozen zákonný zástupce dítěte,

a) který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) pokud pobírá dávky pěstounské péče,

a jednu z těchto skutečností prokáže ředitelce mateřské školy.