Dokumenty ŠJ

Název: Vnitřní řád školní jídelny

· OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy, Panenské Břežany, okres Praha - východ, Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany, je zařízením školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve své činnosti se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 • Ve školní jídelně Základní školy a Mateřské školy Panenské Břežany, okres Praha - východ, Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany, se uskutečňuje školní stravování žáků a dětí v době jejich pobytu ve školském zařízení podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.
 • Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole, nikoli však je-li žák přítomen v době prázdnin nebo ředitelského volna ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).
 • Školní jídelna Základní a Mateřské školy Panenské Břežany, okres Praha - východ, Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany, zajišťuje také stravování zaměstnanců školy, školní družiny a školní jídelny, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech závodního stravování. Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou, OČR nebo je nemocen, nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se ze stravování odhlásit, v případě plánované nepřítomosti nejpozději v den nepřítomnosti do 8 hodiny ranní.
 • Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školy dotaci na jeden oběd na základě Směrnice č. Zásady čerpání FKSP ve výši 10,-Kč na jeden oběd.
 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhlášce MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestován dle potřeby, nejpozději však 1 týden předem. Strávníci a rodiče dětí a žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek na chodbě a na webových stránkách školy www.zsmsbrezany.cz
 • V souladu s výšemi uvedenými předpisy je ve školní jídelně připravována 1 přesnídávka, 1 teplé jídlo denně a 1 svačina.
 • Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
 • Donášet stravu dítěti/žákovi z domova (například z důvodu alergie dítěte, dietní omezení atd.) lze pouze na základě potvrzení od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Donesené pokrmy je nutné předat paní učitelce nebo paní kuchařce ihned po příchodu do školy/školky v omyvatelných a k tomuto účelu vhodných nádobách. Nádoby musí být řádně označeny jménem dítěte nebo žáka a případně druhem pokrmu. (svačina, oběd, přesnídávka).
 • Přinesené pokrmy se skladují v lednici.
 • Paní kuchařka již pokrm nijak neupravuje, pouze naservíruje na školním nádobí a případně ohřeje na požadovanou teplotu dle systému HACCP.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 • Ke školnímu stravování přihlašují žáky a děti jejich zákonní zástupci, zaměstnanci se přihlašuji sami.
 • Zájemci o školní stravování obdrží od vedoucí školní jídelny, případně od pedagogů, veškeré písemné informace o stravování, způsobech placení, odhlašování obědů a o vyúčtování přeplatků.
 • Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky.
 • Změny údajů je nutné hlásit písemně na email vedoucí školní jídelny, zejména pak změnu čísla účtu, na které se vrací přeplatky za neodebranou stravu.
 • Odhlášení docházky školního stravování je třeba podat písemně u vedoucí školní jídelny.
 • Strávníci jsou každý měsíc přihlašování k odběru stravy automaticky.
 • Variabilní symboly zůstávají strávníkům stejné po celou dobu docházky do školského zařízení.

3. CENA A PLACENÍ STRAVNÉHO

 • Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMŠT č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 • Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do věkových skupin, a to vždy po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku (školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku).
 • Věkové kategorie:

KATEGORIE VĚK PŘESNÍDÁVKA OBĚD SVAČINA  ZÁLOHA

I. kategorie

3-6let

11,-Kč

28,-Kč

11,-Kč

1100,-Kč

II. kategorie

7 let

11,-Kč

30,-Kč

11,-Kč

1144,-Kč

III. kategorie

7-10 let

-

33,-Kč

-

726,-Kč

IV. kategorie

11 - 14 let

-

35,-Kč

-

770,-Kč

 • Cena stravného může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování a vyhl. MF č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 • Stravné lze hradit převodem na účet (trvalý nebo jednorázový příkaz). Ve výjimečných případech hotově v kanceláři školy, a to po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.
 • Platba stravného musí být uhrazena k 20. v měsíci na měsíc následující.
 • V případě neuhrazeného stravného a nedostatečných finančních prostředků na kontu strávníka nebude strávníkovi oběd vydán.

4. OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 • Strávníci jsou každý měsíc přihlašováni k odběru stravy automaticky.
 • V době státních svátků, prázdnin je žákům ZŠ strava odhlášena automaticky.
 • Odhlašování obědů žáků základní školy probíhá e-mailem vedoucí školní jídelny, a to do 8 hodiny ranní téhož dne, kdy chcete oběd odhlásit.
 • Děti z mateřské školy není potřeba omlouvat zvlášť, stačí mít omluvenou docházku v MŠ, pak se automaticky odhlásí i strava.
 • Pokud již nelze 1. den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout do vlastní přinesené nádoby ve školní jídelně od 11:15 do 11:45.
 • Další dny nemoci je nutné oběd odhlásit v opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů.
 • Vyúčtování stravného probíhá v červenci po ukončení školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.

5. PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • Provoz školní jídelny je v době od 9:00 do 10:00 a od 11:15 do 14:00, pokud není výdej obědů z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven.
 • Vstup do školní jídelny je povolen stravujícím se dětem a žákům, zaměstnancům školy.
 • Děti přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů nebo osobami pověřenými vykonávat nad nimi dohled.
 • Žáci přicházejí a odcházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů nebo osobami pověřenými vykonávat nad nimi dohled.
 • Žáci a děti si před vstupem do jídelny myjí a dezinfikují ruce.
 • Jídlo a nápoje podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Strávníci oběd konzumují u stolu vsedě a ze školního nádobí. Školní nádobí žáci neodnáší mimo školní jídelnu. Strávníci při jídle zachovávají pravidla slušného stolování. Po ukončení konzumace odnáší použité nádobí na místo k tomu určené.

6. BEZPEČNOST A DOHLED

 • Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně bezpečnostní předpisy, Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny a zásady společenského chování i pravidla stolování.
 • Dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost školní jídelny (pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy). Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně.
 • Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 • Každý úraz musí být nahlášen dohlížejícímu učiteli, jehož povinností je zajistit případnou prví pomoc a další opatření (informace či kontaktování rodičů, zápis do knihy úrazů...).
 • Běžný úklid v jídelně zajišťují dohlížející pracovníci, včetně úklidu stolů a podlahy znečištěných jídlem během provozu.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti a žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí ze školní jídelny.

7. KONROLA ČINNOSTI PRACOVNÍKŮ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

 • Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem školní jídelny, zéjmena
 • zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění
 • zda chrání suroviny, polotovary a jiné potraviny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti
 • průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem
 • dodržují v čistotě své pracoviště a používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv

7. STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ

 • Ve školní jídelně se cizí strávníci nestravují.
 • Školní jídelna zajišťuje obědy pro místní dětskou skupinu.
 • Výdej těchto obědů do přenosných termosů probíhá od 11:00 do 11:15. Pokrmy musí mít požadovanou teplotu dle systému HACCP.

8. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19

 • V případě výskytu infekčních onemocnění COVID-19 je postupováno dle manuálu MŠMT

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Problémy, připomínky a dotazy mohou strávníci nebo jejich zákonní zástupci řešit:
 • V kanceláři školy u vedoucí školní jídelny v době od 8:00 do 13:00
 • Po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny
 • Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy a na webových stránkách školy.